I takt med att kraven på företagen ökar, oavsett om beställaren är en kommun, företag eller privatperson, ökar även utbildningsbehovet. Flera av våra återkommande kunder har förutom önskemål om diverse behörighetsutbildningar, även önskat hjälp inom andra områden.
Dessa områden kan hanteras på en mängd sätt där del av kurs, workshop och direkt konsulthjälp är vanligast. Följande områden har varit vanligast:

 1. Kompetensmatris – Framtagande, inventering av nuläge och framtid
  Hjälper Er att förekomma utbildningsbehovet och analysera vad såväl Ni som Era vanligaste samarbetspartners kräver
 2. Riskhantering – Från riskinventering via analys till riskmatris
  Att vara van vid och återkommande utföra dokumenterad riskhantering minskar risken för olyckor
 3. Skapa – införa och arbeta i Ledningsgrupp (försteg till ISO nedan)
  Som ett första steg på vägen till ISO certifiering enligt 9001 eller för att bjuda in fler kompetenser till beslutsfattandet
  och underlätta förankrandet av tagna beslut i organisationen
 4. Processer
  För ISO gäller generellt, gör som Ni säger och säg hur Ni gör dvs det räcker att Ni faktiskt följer Er egen dokumentation
  Processer kan förbättras och visualiseras så fler på företaget förstår hur verksamheten bedrivs och vilken roll de spelar,
  en ökad delaktighet ökar såväl trivsel som vinst. Genomförs oftast som workshop med Ledningsgruppen
 5. ISO certifiering – Stöd från start tills redo för certifiering i 9001 kvalitet – 14001 miljö –45001 arbetsmiljö
  Vi hjälper Er under flera faser
  – Från de första inledande stegen till beställning av certifiering
  – Med anmärkningarna från certifiering
  – Internrevision
 6. Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA) med branddokumentation, utrymningsplaner och tillämpade övningar
 7. Systematiskt ArbetsmiljöArbete (SAM)
 8. Internrevision enligt ISO 19011
  Vi genomför internrevisioner av 9001 kvalitet, 14001 miljö och 45001 arbetsmiljö på uppdrag av kundens ledningsgrupp

Kontakta oss vid frågor och beställning